VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Tomáš Horváth - ETHER design, so sídlom Šaldova 9531/9, 831 07 Bratislava - Vajnory, Slovenská republika, IČO: 37500767, IČ DPH: SK1045233651, registrácia na živnostenskom odbore Obvodného úradu v Bratislave - číslo živnostenského registra: 103-18620

pre zmluvy o prenájme obchodnej platformy Drevotrieska.com a o sprostredkovaní uzavierané medzi Poskytovateľom a Záujemcom (ďalej len "VOP")

I. Výklad pojmov

"Celková Tržba" je peňažné plnenie, ktoré Poskytovateľ prijal v mene Záujemcu od Zákazníkov Záujemcu na základe Sprostredkúvaných zmlúv, t.j. za predané (Zákazníkmi objednané, zaplatené a v zákonnej lehote podľa § 12 ods. 1 až 3 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (ďalej len „Zákonná lehota“) nevrátené tovary či služby, t.j. Zákazník v Zákonnej lehote neodstúpil od Sprostredkúvanej zmluvy).

"Exkluzivita" je obdobie, v ktorom Záujemca môže inzerovať konkrétnu ponuku na Portáli Drevotrieska.com len so súhlasom Poskytovateľa.

"Obchodná platforma" je pre Záujemcu vyhradený priestor na Portáli Drevotrieska.com, prijímanie platieb od Zákazníkov, Zákaznícka podpora, Obchodné podmienky.

"Všeobecné obchodné podmienky" upravujú vzájomné práva a povinnosti Záujemcu a Zákazníka vo vzťahu zo Sprostredkúvanej zmluvy.

"Podnet" je návrh Záujemcu na uzavretie Zmluvy učinený voči Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu Drevotrieska.com, ktorým Záujemca vyjadruje vôľu a záujem uzavrieť Zmluvu a ktorým Záujemca oznamuje Poskytovateľovi podmienky Sprostredkúvanej zmluvy, t.j. špecifikáciu produktu (Záujemcom Zákazníkovi poskytovaný tovar a/alebo služby), hodnotu produktu (Záujemcom Zákazníkovi poskytovaný tovar a/alebo služby), minimálna objem Objednávky akceptovaný Záujemcom, prípadne iné príslušnou platnou právnou úpravou požadované informácie a skutočnosti, a to najmä informácie v zmysle § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

"Poskytovateľ" je Tomáš Horváth - ETHER design, so sídlom Šaldova 9531/9, 831 07 Bratislava - Vajnory, IČO: 37500767, IČ DPH: SK1045233651, registrácia na živnostenskom odbore Obvodného úradu v Bratislave - číslo živnostenského registra: 103-18620

"Portál Drevotrieska.com" je internetová stránka www.drevotrieska.com prevádzkovaná Poskytovateľom, prostredníctvom ktorej majú Zákazníci možnosť uzavrieť so Záujemcom Sprostredkúvanú zmluvu o dodávke tovaru a/alebo služieb.

"Provízia" sa skladá z (i) nájomného za prenájom obchodnej platformy a (ii) odplaty za sprostredkovanie (tj. Druhá polovica Provízie), ktorá predstavuje dohodnuté percento zo sumy (bez DPH) každej vybavenej objednávky Záujemcom. Províziu je Poskytovateľ oprávnený jednostranne započítať oproti nároku Záujemcu na vyplatenie Celkovej Tržby.

"Sprostredkúvaná zmluva" je zmluva na využitie služieb a/alebo nákup tovaru Záujemcu uzatváraná medzi Zákazníkom a Záujemcom, k možnosti uzavretia ktorej došlo na základe služieb poskytnutých Poskytovateľom Záujemcovi podľa VOP resp. Zmluvy.

"Zmluva" je zmluvný vzťah vzniknutý na základe Podnetu (návrhu) Záujemcu a následnej akceptácie Poskytovateľom, ktorej predmetom je prenájom Obchodnej platformy a sprostredkovanie podľa týchto VOP. Záujemca dáva Poskytovateľovi Podnet prostredníctvom Portálu Drevotrieska.com. Poskytovateľ za podmienok a v lehotách podľa týchto VOP Podnet (návrh na uzavretie Zmluvy) akceptuje alebo zamietne.

"Zmluvné strany" znamenajú Poskytovateľ a Záujemca, teda Zmluvné strany podľa Zmluvy.

"Tržba" je peňažné plnenie patriace Záujemcovi za predané, t.j. Zákazníkmi objednané, zaplatené, v Zákonnej lehote nevrátené tovary a/alebo služby zo Sprostredkúvanej zmluvy, a to po odpočítaní (započítaní) Provízie a Poplatkov.

"Zálohová platba" je 70% z celkovej ceny objednávky realizovanej Zákazníkom prostredníctvo Portálu Drevotrieska.com.

"Zákazník" je tretia osoba, ktorá má prostredníctvom Portálu Drevotrieska.com možnosť uzavrieť so Záujemcom Sprostredkúvané zmluvy.

"Záujemca" je podnikateľ, ktorý má záujem uzatvárať Sprostredkúvané zmluvy so Zákazníkmi a ktorý pri tom využíva služieb Poskytovateľa za podmienok určených VOP.

II. Predmet Zmluvy

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť Záujemcovi prostredníctvom pre Záujemcu vyhradených častí Portálu Drevotrieska.com uzatvárať so Zákazníkmi Sprostredkované zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje vyvýjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal Záujemca príležitosť prostredníctvom Portálu Drevotrieska.com uzatvárať zo Zákazníkmi zmluvy na využitie služieb a/alebo nákup tovaru Záujemcu a udržovať vyhradené časti Portálu Drevotrieska.com pre Záujemcu v súlade s touto Zmluvou. Odmena za sprostredkovanie predstavuje polovicu Provízie podľa tejto Zmluvy.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje prenajať na dobu trvania Zmluvy Záujemcovi Obchodnú platformu. Nárok Záujemcu na využitie Portálu Drevotrieska.com je obmedzený iba na dobu trvania Zmluvy. Záujemca nie je oprávnený dať Obchodnú platformu do podnájmu tretím osobám. Poskytovateľ je výslovne oprávnený aj v dobe trvania tejto Zmluvy využívať Obchodnú platformu v rozsahu nevyužitom Záujemcom. Nájomné za prenájom Obchodnej platformy predstavuje polovicu Provízie podľa tejto Zmluvy.
 3. Za sprostredkovateľskú činnosť a prenájom Obchodnej platformy podľa tejto Zmluvy sa Záujemca zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi Províziu.
 4. Záujemca sa zaväzuje dodržať Štandard starostlivosti o Zákazníka, a teda:
  • poskytnúť služby a/alebo tovar dohodnutý Sprostredkovanou zmluvou každému Zákazníkovi, ktorý uhradí zálohovú platbu realizovanej objednávky, a to podľa VOP,
  • dodržiavať vo vzťahu zo Sprostredkovanej Zmluvy (vo vzťahu k Zákazníkovi) Obchodné podmienky platné ku dňu uzatvorenia Zmluvy.
 5. Uzatvorením Zmluvy, t.j. momentom akceptácie Podnetu (návrhu Zmluvy) Záujemcu Poskytovateľom sa rušia všetky písomné i ústne ponuky, akceptácie, návrhy a dojednania Poskytovateľa a Záujemcu; tieto sú v plnom rozsahu nahradené Zmluvou resp. VOP. Všetky dojednania zjednané Poskytovateľom a Záujemcom v Zmluve majú prednosť pred týmito VOP.

III. Práva a povinnosti Zmluvných strán

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
  1. umožniť Záujemcovi využívanie Obchodnej platformy a udržiavať ju v stave spôsobilom na dohodnuté používanie podľa VOP;
  2. bez zbytočného odkladu oznámiť Záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí Sprostredkovanej zmluvy;
  3. bez zbytočného odkladu, ale najneskôr v lehote 72 hodín od prijatia Podnetu od Záujemcu na uzavretie Zmluvy poskytnúť Záujemcovi vyjadrenie (schváliť, zamietnuť alebo dať odporúčanie) k Podnetu;
  4. poskytnúť Záujemcovi nevyhnutnú podporu a konzultácie pre efektívne využitie Obchodnej platformy;
  5. označiť Zákazníkovu objednávku do stavu "Prijatá" iba na základe uhradenej Zálohovej platby Zákazníkom;
  6. vystaviť Záujemcovi podľa ustanovenia článku IV. VOP faktúry spĺňajúce všetky predpokladané náležitosti vyžadované zákonom č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, v platnom znení. V prípade, že Poskytovateľom vystavená faktúra nebude obsahovať zákonom a VOP predpokladané náležitosti, neuskutoční Záujemca platbu, ale takúto faktúru Poskytovateľovi vráti na opravu. Faktúru Poskytovateľ zašle Záujemcovi v elektronickej forme na e-mailovú adresu Záujemcu z profilu firmy v Zdieľanom webovom rozhraní;
  7. chrániť povesť a dobré meno Záujemcu.
 2. Záujemca sa zaväzuje najmä:
  1. bezdôvodne neodmietnuť uzatvorenie Sprostredkúvanej zmluvy so Zákazníkom;
  2. oznámiť Poskytovateľovi včas a riadne všetky skutočnosti, ktoré pre Záujemcu majú rozhodný význam pre uzavretie Sprostredkúvanej zmluvy;
  3. poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť k marketingovej propagácii tovaru a/alebo služieb Záujemcu a odovzdať Poskytovateľovi riadne a včas podklady pre efektívnu propagáciu služieb a/alebo tovaru Záujemcu. Záujemca sa zároveň zaväzuje odovzdať Poskytovateľovi iba podklady neodporujúce právnemu poriadku Slovenskej republiky, t.j. nevyvolávajúce nebezpečenstvo zámeny služieb a/alebo tovaru, klamlivej reklamy a podobne;
  4. dodržať v Zmluve dojednanú alebo vo VOP stanovenú Exkluzivitu;
  5. uhradiť Poskytovateľovi podľa ustanovenia článku IV. VOP vystavené faktúry, a to riadne a včas;
  6. chrániť dobré meno a povesť Poskytovateľa;
  7. dodať Zákazníkovi tovar a/alebo služby v súlade s objednávkou Zákazníka urobenou prostredníctvom Portálu Drevotrieska.com ako aj v súlade so Sprostredkúvanou zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, t.j. najmä dodať tovar a/alebo služby pravé, originálne a nepoužité (nie falzifikáty či napodobeniny) v zodpovedajúcej kvalite, druhu, množstve, akosti a v dohodnutej lehote pre dodanie;
  8. po dobu platnosti Zmluvy a nasledujúcich 7 kalendárnych dní po skončení platnosti Zmluvy tovar a/alebo služby podľa Zmluvy ani ich jednotlivé časti neponúkať a/alebo nepredávať za cenu nižšiu než je cena pre Zákazníka dohodnutá v Zmluve. Poskytovateľ je oprávnený dodržiavanie uvedeného záväzku Záujemcu overovať (napr. pomocou tzv. mystery shoppingu)
  9. záujemca sa zaväzuje neponúkať a/alebo nepredávať tie služby a/alebo tovar, ktorých ponúkanie a/alebo predaj je prostredníctvom zásielkového predaju v zmysle príslušnej právnej úpravy zakázaný, v opačnom prípade zodpovedá Poskytovateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá mu v tomto dôsledku vznikla;
  10. riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu z príslušných platných právnych predpisov, najmä avšak nie výlučne tých určených na ochranu práv a právom chránených záujmov Zákazníkov, v opačnom prípade zodpovedá Poskytovateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá mu v tomto dôsledku vznikne;
 3. Záujemca vyhlasuje, že je plne uzrozumený s podnikateľským konceptom Poskytovateľa a súhlasí s VOP.
 4. Záujemca zodpovedá za každú škodu vzniknutú jeho činnosťou či jeho nekonaním. Záujemca zodpovedá takisto za poškodenie povesti Poskytovateľa vzniknuté v súvislosti so Zmluvou alebo Sprostredkovanou zmluvou.
 5. IV. Provízia Poskytovateľa

  1. Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať časť Celkovej tržby Záujemcu zodpovedajúcu objednaným, zaplateným, v zákonnej lehote 14 dní nevráteným tovarom a/alebo služieb na bankový účet Záujemcu uvedený v Zmluve, a to vždy
   1. za uplynulý kalendárny mesiac a najneskôr do 7 dní od jeho konca;
   2. a/alebo po zaslaní elektronickej požiadavky Záujemcom cez vyhradené časti Portálu Drevotrieska.com na poukázanie Celkovej tržby po dosiahnutí minimálnej výšky 30 €.
  2. Poskytovateľ je povinný vystaviť Záujemcovi na Províziu faktúru, a to do 7 dní od konca predchádzajúceho mesiaca. Poskytovateľ je oprávnený započítať si Províziu a Poplatky oproti nároku Záujemcu na časť Celkovej tržby splatnej za uplynulý mesiac.

  V. Dôvernosť informácií

  1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obsahu Zmluvy, predovšetkým neoznámiť priamo či nepriamo akejkoľvek tretej osobe, okrem osôb podieľajúcich sa na plnení zo Zmluvy, bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany akékoľvek informácie vzťahujúce sa k Zmluve a nesprístupniť akékoľvek dokumenty, ktoré v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy od druhej zmluvnej strany dostali alebo dostanú, okrem plnenia zákonných povinností.
  2. Ak budú Poskytovateľom Záujemcovi, prípadne Záujemcom Poskytovateľovi v rámci realizácie Zmluvy sprístupnené informácie, ktoré nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné a majú povahu dôverných informácií, resp. tvoria predmet obchodného tajomstva Záujemcu alebo Poskytovateľa v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, a ak príslušná zmluvná strana vykonáva pre zabezpečenie ich utajenia účinné opatrenia, zaväzuje sa druhá zmluvná strana, že všetky takéto informácie, údaje a takisto materiály, ktoré takéto informácie a údaje obsahujú, použije výlučne na naplnenie predmetu a účelu Zmluvy, a nepoužije ich pre svoje potreby či potreby tretích osôb, rovnako ako neprezradí ich obsah žiadnej tretej osobe, okrem svojich zamestnancov poverených výkonom činnosti podľa Zmluvy.
  3. Zmluvné strany sa zaväzujú v rozsahu stanovenom v odseku 1. a 2. tohto článku VOP zaviazať aj všetky ďalšie osoby podieľajúce sa na plnení predmetu Zmluvy, t. j. najmä svojich zamestnancov. Za porušenie stanovených povinností týmito osobami zodpovedajú zmluvné strany rovnako, ako keby tieto povinnosti porušili samy.

  VI. Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škodu

  1. Každá Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z VOP alebo z príslušných právnych predpisov.
  2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená poskytnutím nesprávnych alebo neúplných informácií a údajov zo strany Záujemcu.
  3. Úmyselné porušenie povinností vyplývajúcich zo Štandardu starostlivosti o Zákazníka (článok II. ods. 4 VOP) zo strany Záujemcu, a to vo viac než v 10 prípadoch Zákazníkov, je považované za zásah do dobrej povesti a dobrého mena Poskytovateľa a Záujemca je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške Celkovej Tržby, splatnú na výzvu Poskytovateľa.
  4. V prípade, že Záujemca dodá Zákazníkovi miesto pravého, originálneho a nepoužitého tovaru a/alebo služby ich falzifikát alebo imitácie alebo príslušné služby vykonajú osoby bez príslušného oprávnenia k ich poskytovaniu (napr. bez príslušnej licencie, kvalifikácie alebo oprávnenia), je Záujemca povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške Celkovej Tržby, splatnú na výzvu Poskytovateľa, pričom takéto porušenie povinností sa považuje aj za zásah do dobrej povesti a dobrého mena Poskytovateľa.
  5. V prípade, ak v dôsledku protiprávneho konania/nekonania Záujemcu a/alebo konania a/alebo nekonania Záujemcu v rozpore so Zmluvou a/alebo VOP a/alebo príslušných právnych predpisov, vznikne Poskytovateľovi škoda a/alebo bude Poskytovateľovi uložená pokuta na to oprávneným orgánom, zaväzuje sa Záujemca túto škodu a/alebo pokutu Poskytovateľovi v plnej výške nahradiť a zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000.- €.
  6. Ustanoveniami o príslušných zmluvných pokutách podľa týchto VOP nie je dotknutý nárok Poskytovateľa ani Záujemcu na náhradu škody ani jej výšky.

  VII. Ukončenie Zmluvy

  1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán, prípadne tiež výpoveďou bez uvedenia dôvodu a to doručením písomnej výpovede Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Zmluva zaniká doručením výpovede.
  2. V prípade, že Záujemca oznámi Poskytovateľovi alebo Poskytovateľ získa vedomosť o tom, že akákoľvek povinnosť Záujemcu zo Zmluvy a/alebo VOP nemôže byť Záujemcom splnená, má Poskytovateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné v okamihu jeho doručenia Záujemcovi. Ak dôjde k porušeniu Zmluvy a/alebo VOP v dôsledku nemožnosti plnenia zo strany Záujemcu podľa predchádzajúcej vety, ktoré je spôsobené zavinením alebo nekonaním Záujemcu, je Záujemca povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- € (slovami: dvetisíc eur), splatnú na výzvu Poskytovateľa. Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody ani jeho výška. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky na náhradu škody, zmluvné pokuty, povinnosť mlčanlivosti ako aj iné nároky a povinnosti zmluvných strán, ktoré podľa povahy veci majú trvať aj po odstúpení od zmluvy.
  3. Ukončením Zmluvy nezanikajú už nadobudnuté práva tretích strán, najmä Zákazníkov.

  VIII. Reklamácie

  1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, keď sa Zákazník obráti na Poskytovateľa:
   1. so žiadosťou o vybavenie reklamácie tovaru a/alebo služieb poskytnutých
   2. i neposkytnutých Zákazníkovi Záujemcom alebo
   3. v súvislosti so zákonným odstúpením Zákazníka od Sprostredkovanej zmluvy,
   4. je Poskytovateľ oprávnený (nie však povinný) žiadosti Zákazníka úplne alebo čiastočne vyhovieť a vrátiť Zákazníkovi v mene a v zastúpení Záujemcu sumu zodpovedajúcu kúpnej cene objednávky alebo jej časť. Rovnaké oprávnenie (nie však povinnosť) má Poskytovateľ podľa svojho uváženia aj v prípadoch, keď bude zrejmé, že Záujemca nesplní alebo nesplnil svoju povinnosť voči Zákazníkovi zo Sprostredkovanej zmluvy. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti podať ihneď správu Záujemcovi, v ktorej uvedie presné číslo objednávky. Pre vylúčenie pochybností týmto Záujemca poveruje a splnomocňuje Poskytovateľa, aby vo vyššie uvedených prípadoch a v súlade s týmito VOP zastupoval Záujemcu voči Zákazníkom.

  2. Zmluvné strany sa pre vylúčenie pochybností ďalej dohodli, že o sumy vrátené Zákazníkom v súlade s týmto článkom VOP sa znižuje Celková tržba. Vrátenie sumy zodpovedajúcej kúpnej cene objednávky však nemá vplyv na výšku zmluvnej pokuty podľa týchto VOP.

  IX. Záverečné ustanovenia

  1. Zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že niektoré ustanovenie VOP stratí svoju platnosť alebo bude vyhlásené za neplatné, zostanú ostatné ustanovenia VOP v platnosti a na miesto neplatných ustanovení sa použije ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu VOP, ktoré bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  2. Všetky spory vzniknuté na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú prednostne riešené zmluvnými stranami mimosúdnou cestou.
  3. Všetky spory vznikajúce zo Zmluvy a v súvislosti s ňou budú v prípade, že sa ich nepodarí vyriešiť podľa článku IX. ods 2. VOP rozhodované s konečnou platnosťou pred súdmi Slovenskej republiky podľa práva Slovenskej republiky s miestne príslušnými súdmi podľa sídla Poskytovateľa.
  4. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP zmeniť, pričom o plánovej zmene VOP je povinný Záujemcu upozorniť, a to uverejnením oznámenia o zmene VOP na Portáli Drevotrieska.com spolu s uverejnením nového znenia VOP. Dňom účinnosti nových VOP tieto nahrádzajú pôvodné VOP.
  5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.7.2015
Stránka používa cookies. Pokračovaním prezerania týchto stránok súhlasíš s používaním súborov cookies.

 • Zimná odstávka 2018

  2018-11-06 15:47:27

  Zimná odstávka 2018 - vzhľadom na blížiace sa sviatky budeme mať od 22.12.2018 do 6.1.2019 (vrátane) zimnú odstávku. Príjem objednávok (vrátane zálohovej platby), ktoré majú byť zrealizované ešte v tomto roku, preto uzatvárame vo štvrtok 6.12.2018 (vyhradzujeme si tento dátum v závislosti od objemu prijatých objednávok presúvať). Objednávky prijaté po uvedenom dátume začneme vybavovať až v pondelok 7.1.2019 a to v poradí ich doručenia.

  Preto ak si chceš vyrobiť vstavanú skriňu svojpomocne ešte tento rok, tak šup šup neváhaj :)

 • Výhercom sa stal...

  2018-08-22 18:24:36

  Skrutkovač FESTOOL TXS získal zákazník s objednávkou 201808041. Gratulujeme, výhru dovezieme spolu s materiálom.

Archív noviniek >>