Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Tomáš Horváth - ETHER design, so sídlom Šaldova 9531/9, 831 07 Bratislava - Vajnory, Slovenská republika, IČO: 37500767, IČ DPH: SK1045233651, registrácia na živnostenskom odbore Obvodného úradu v Bratislave - číslo živnostenského registra: 103-18620 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb na internetových stránkach www.drevotrieska.com.

Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: drevotrieska@drevotrieska.com, telefón: 00421 915 712 582, poštová adresa: Šaldova 9531/9, 831 07 Bratislava - Vajnory, Slovenská republika, čísla účtov pre bezhotovostné platby: Tatra banka SK53 1100 0000 0026 2404 3841.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetových stránkach www.drevotrieska.com, ktoré prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetných internetových stránkach kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené.

Drevotrieska.com používa remarketing so službou Google Analytics na účely inzercie online. Spoločnosť Google zobrazuje reklamy www.drevotrieska.com na webových stránkach na internete. Spolu so spoločnosťou Google používa Drevotrieska.com súbory cookie prvej strany (ako je napríklad súbor cookie služby Google Analytics) a súbory cookie tretej strany (ako je napríklad súbor cookie DoubleClick) na informované spravovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na stránkach www.drevotrieska.com a s cieľom poskytovať prehľady o tom, ako zobrazenia reklám a iné spôsoby použitia reklamných služieb, ako aj interakcie s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami stránok www.drevotrieska.com.

Pomocou Nastavení reklám môžu návštevníci www.drevotrieska.com deaktivovať službu Google Analytics pre grafickú inzerciu a prispôsobiť si reklamy Reklamnej siete Google. Deaktiváciu je taktiež možné vykonať prostredníctvom "Deaktivácie pre web".

Objednávanie

Kupujúci dostane tovar a služby za cenu platnú v okamihu objednania. V prípade, že se jedná o špeciálny tovar alebo službu na objednávku, alebo tovar, ktorý nieje na sklade, predávajúcí kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky alebo e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúcí oprávnený meniť vzhľadomm k aktuálnej situácií na trhu. Pokial kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nieje realizovaná.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Predávajúci odporúča kupujúcemu objednávať cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail) a uviesť následujúce údaje:

Kontrola a záväznosť objednávky

Kupujúci je povinný po odoslaní objednávky cez elektronický obchod v doručenom potvrdení objednávky skontrolovať správnosť všetkých zadaných údajov a to hlavne rozmery, množstvá, dekory, štruktúra povrchu, spôsob hranovania a v prípade ak je niektorý nesprávny, písomne požiadať predávajúceho o jeho úpravu ešte pred úhradou zálohovej platby. Úhradou zálohovej platby kupujúci potvrdzuje správnosť všetkých údajov a objednávka sa stáva záväznou.

Kupujúci úhradou zálohovej platby tiež potvrdzuje, že je oboznámený s dekorovým zobrazením, farebnosťou a povrchovou štruktúrou materiálov v odoslanej objednávke.

Zmeny a zrušenie objednávky

Zmeny v objednávke, prípadne jej zrušenie je možné z výrobných dôvodov prijať najneskôr následujúci pracovný deň (do 10. hodiny) po písomnom potvrdení zaregistrovania úhrady zálohovej platby predávajúcim. Zmeny objednávky uskutočnené písomne (e-mail drevotrieska@drevotrieska.com) najneskôr na druhý pracovný deň (do 10. hodiny) po písomnom potvrdení zaregistrovania zálohovej platby predávajúcim sú spoplatnené manipulačným poplatkom 15 €. Zrušenie objednávky po 10. hodine druhého dňa od písomného potvrdenia zaregistrovania zálohovej platby predávajúcim sú spoplatnené storno poplatkom vo výške 100% prijatej zálohovej platby.

Dodacia lehota

Štandardná dodacia lehota porezu drevotriesky, posuvných dverí pre vstavané skrine a ďalšieho tovaru vyrábaného na mieru je zvyčajne 6 až 15 pracovných dní od zaregistrovania zálohovej platby predávajúcim.

Vo výnimočných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na krátkodobé predĺženie dodacej lehoty.

Ceny a príplatky

Všetky ceny na www.drevotrieska.com sú uvádzané včítane DPH a ak nie je uvádzané inak, zahŕňajú materiál (drevotrieska, profily pre posuvné dvere...) ako aj prácu (služba porez drevotriesky, hranovanie drevotriesky...). Ceny sú kalkulované automaticky podľa cenníka platného v okamihu objednávky a na základe údajov vložených do objednávkového formulára predávajúcim. V prípade špecifickej požiadavky kupujúceho (atypické spracovanie dielcov, porez drevotriesky z dekoru mimo štandardnej ponuky...) vykalkuluje predávajúci cenu individuálne.

Príplatky ku štandardným cenám:

Platobné podmienky

Kupujúci po obdržaní elektronického potvrdenia svojej objednávky:
a. uhradí zálohovú platbu vo výške 70% celkovej ceny objednávky alebo plnú platbu vo výške 100% celkovej ceny objednávky bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho Tatra banka SK53 1100 0000 0026 2404 3841. Pre rýchlu identifikáciu platby kupujúci uvedie variabilný symbol (číslo objednávky), obdržaný e-mailom od predávajúceho.

alebo

b. uhradí zálohovú platbu vo výške 70% celkovej ceny objednávky alebo plnú platbu vo výške 100% celkovej ceny objednávky on-line platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay.cz.

Ak kupujúci uhradil zálohovú platbu vo výške 70% celkovej ceny objednávky, pri prevzatí objednaného tovaru uhradí predávajúcemu doplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky hotovostnou platbou v predajných a predvádzacích priestoroch predávajúceho, alebo v mieste odovzdania tovaru. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Dodacie podmienky

Osobný odber: tovar môže prevziať iba fyzická osoba - kupujúci uvedený v objednávke resp. osoba k tomu kupujúcim poverená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať platným občianskym, alebo inym identifikačným preukazom (pas, vodičský preukaz, karta poistenca...). Presný čas osobného odberu je nutné v predstihu dohodnúť na telefónnom čísle 0915 712 582. Miesto osobného odberu je Bratislava - Vajnory, Šaldova 7.

Tovar určený na osobný odber musí kupujúci odobrať najneskôr do 7 pracovných dní od prvej výzvy na jeho prevzatie. Po tomto termíne bude predávajúci účtovať kupujúcemu poplatok - tzv. "skladné" vo výške 0,5 % z hodnoty objednaného tovaru za každý začatý deň skladovania neprevzatého tovaru. Ak nebude dohodnúté vopred inak, predávajúci bude skladovať neprevzatý tovar maximálne 12 pracovných dní od prvej výzvy na prevzatie.

Neprevzatý tovar bude po 12 pracovných dňoch od prvej výzvy na prevzatie bez náhrady a bez možnosti vrátenia zálohovej platby zlikvidovaný.

Prepravná služba: tovar je možné doviezť prostredníctvom vlastného vozového parku predávajúceho. Ak nie je dohodnuté inak, maximálna možná vzdialenosť dovozu objednaného tovaru je 300 km od sídla predávajúceho. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci je povinný ihneď pri preberaní tovaru prekontrolovať stav zásielky podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúcí je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nieje v zhode s kúpnou zmluvou tým, že je napríklad neúplná alebo poškodená (viď. Reklamačný poriadok).

Kvalita vyhotovenia porezu, posuvných dverí a komponentov

Napriek najvyššej snahe zabezpečiť maximálne kvalitný porez drevotriesky, nábytkové dielce sú polotovary, preto môžu obsahovať nečistoty (prach, piliny, zbytkové lepidlo...) alebo drobné nerovnosti pri aplikovaných ABS hranách. Toto však nemá žiadny vplyv na kvalitu výrobku a takýto polotovar je potrebné kupujúcim dočistiť (technický benzín, acetón...) alebo dopracovať (brúsny papier, pilník...) svojpomocne. Po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim môže finálne dočisťovacie úkony na polotovaroch vykonať predávajúci.

Pri ABS hranách rôznych hrúbok môže dôjsť k odchýlke vo farebnom zobrazení dekoru - toto však nie je chyba výrobku a nie je to dôvod na reklamáciu dielcov.

Predávajúci zaručuje presnosť výroby nábytkových dielcov z drevotriesky a posuvných dverí pre vstavané skrine +-1 mm. Vodiace koľajnice pre posuvné dvere dodá predávajúci kupujúcemu v "hrubom" rozmere t.j. s nadmierou 5 až 20 centimetrov. Po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim môže predávajúci dodať vodiace koľajnice upravené na čistý rozmer.

Reklamačný poriadok

Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom prodávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži nákupný doklad - faktúra.

Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté na tovare v záručnej dobe ak boli spôsobené porušením povinností predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, o ktorých kupujúcí v dobe uzavrenia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzavrená, musel vedieť.

Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak nebola riadne uplatnená v záručnej dobe. Právo kupujúceho z chýb tovaru taktiež zanikne, ak nepodal kupujúci predávajúcemu správu o chybách tovaru bez zbytečného odkladu potom, čo kupujúci chybu zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mal zistiť pri prehliadke tovaru podľa tohoto reklamačného poriadku.

Reklamáciu, včítane odstránenia chyby, je predávajúci povinný vybaviť do 30 dní odo dňa, kedy mu bola reklamácia alebo správa o chybách doručená, pokial sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na lehote dlhšej. Ak ide o chybu, ktorej odstránenie si vyžiada lehotu dlhšiu ako 30 dní alebo o chybu, ktorej uznanie predávajúcim si vyžiadá vypracovanie znaleckého posudku, je predávajúci oprávnený predĺžiť lehotu vybavenia reklamácie, maximálne však o 30 dní. O predĺžení lehoty je predávajúci povinný informovať kupujúceho pred uplynutím riadnej 30-dennej reklamačnej lehoty.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstranená. Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá nebráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Záruka na posuvné dvere sa vzťahuje iba na dvere do maximálnej šírky 1100 mm.

Ako postupovať v prípade reklamácie

Pri preberaní tovaru od prepravcu si kupujúci pozorne skontroluje dodaný tovar. Zásielku, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako poškodená (napríklad poškodený obal), nepreberie.

Ak je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti predávajúceho informovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru a to písomne prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom (na drevotrieska@drevotrieska.com). Kupujúci berie na vedomie, že uplatnenie nárokov z chýb tovaru pre nekompletnosť alebo poškodenie nebude po tomto termíne akceptované.

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, respektíve odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Toto právo má kupujúci aj v prípade, že objednávku uskutočnenú cez internet si vyzdvihne osobným odberom.

V prípade, ak tovar kupujúci nakupuje v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO v objednávke), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môže kupujúci tovar vrátiť osobne na adresed sídla predávajúceho alebo zaslať tovar na adresu: Drevotrieska.com, Šaldova 7, 831 07 Bratislava - Vajnory

Vrátený tovar sa kupujúci zaväzuje zabaliť tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení sa kupujúci zaväzuje doručiť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Predávajúci nepreberie tovar posielaný kupujúcim na dobierku.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet.

Dodržanie 14 dňovej lehoty - pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je predávajúcemu doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia kupujúceho, že chce odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci pracovný deň po prevzatí - napríklad ak si prevezme kupujúci tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok. Ale ak si kupujúci prevezme tovar v piatok, prvý deň sa počíta pondelok.

K vrátenému tovaru musí kupujúci vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že tovar zakúpil u predávajúceho (napríklad potvrdzujúci e-mail objednávky alebo faktúra). Zároveň je potrebné priložiť odstúpenie od zmluvy.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Použitie nábytkových dielcov (drevotrieskovej dosky narezanej a ohranovanej na mieru)

Dielce z drevotrieskovej dosky narezané a ohranované na mieru sa používajú v nábytkárskom priemysle ako nábytkové dielce na výrobu korpusov kuchynských liniek, čelných plôch, obkladov, vstavaných skríň a detského či obývacieho nábytku. Ak vyrábate nábytok svojpomocne v domácich podmienkach (napr. kuchyne svojpomocne, vstavané skrine svojpomocne...), sú nábytkové dielce rezané a hranované na mieru ideálnym riešením a uľahčením vašej práce. Nábytkové dielce nie je možné použiť do interiéru vo vlhkom prostredí ako kuchynskú pracovnú dosku, dosku pod umyvadlo, ani na žiadnu aplikáciu do exteriéru.

Údržba nábytkových dielcov (drevotrieskovej dosky narezanej a ohranovanej na mieru)

Povrch nábytkových dielcov z drevotriesky je nutné ošetrovať iba vlhkou handričkou či hubkou bez drsného povrchu s prídavkom saponátu bez obsahu piesku, prášku a iného brusiva. Povrchovú úpravu je možné poškodiť rozpúšťadlami, mechanickým namáhaním ako je škrábanie a trenie zvýšeným tlakom predmetmi s ostrým alebo abrazívnym (brúsnym) povrchom.

Skladovanie nábytkových dielcov a výrobkov z nich

Nábytkové dielce musia byť u kupujúceho skladované a montované v suchých a krytých priestoroch chránených proti prachu a vlhku. Ukladajú sa "na ležato" na rovné podložky tak, aby nedošlo k ich prehnutiu, medzi jednotlivými dielcami musia byť vložky z papieru alebo iného mäkkého materiálu a nesmú byť vystavené poveternostným vplyvom (dážď, mráz...).

Stránka používa cookies. Pokračovaním prezerania týchto stránok súhlasíš s používaním súborov cookies.

 • Získaj mobilný vysávač Festool CLEANTEC CT 15 E-Set v hodnote viac ako 400 €!

  2024-04-07 09:29:40

  Aktuálny projekt máš už hotový? Je vhodný čas na poriadok! :) Získaj mobilný vysávač Festool CLEANTEC CT 15 E-Set.
  1. nakúp u nás v termíne 7.4.2024 - 31.5.2024 aspoň za 100 €
  2. najneskôr do 31.5.2024 nás ohodnoť cez google recenzie - https://g.page/r/CSkglYdvF_mmEBE/review (ak si nás už ohodnotil v minulosti, budeš do zlosovania zaradený tiež)
  3. za každých 100 € nákupu ťa zaradíme 1x do losovania. napríklad pri nákupe za 400 € budeš mať 4 šance na výhru
  4. losovanie prebehne v nedelu 2.6.2024 - vylosujeme jedného z tých, ktorí budú spĺňať tieto dve jednoduché podmienky súťaže

 • Aj apríl je doprava od 81 do 300 kilometrov zadarmo!

  2024-04-03 11:03:19

  Pozor pozor, domáci majster - máme pre teba opäť super akciu! Od 3.4.2024 do 30.4.2024 pri objednávke v hodnote od 200 € s doručením na adresu od 81 do 300 km od našeho sídla, máš DOPRAVU ZADARMO. Ušetríš tak 40 € a materiál ti dorazí pohodlne a bezstarostne až ku dverám. Nezmeškaj túto výhodu!

Archív noviniek >>