Zásady spracovania osobných údajov.

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov podľa GDPR ( ďalej aj "Zásady") vydaných spoločnosťou Tomáš Horváth - ETHER design, so sídlom Šaldova 9531/9, 831 07 Bratislava - Vajnory, Slovenská republika, IČO: 37500767, IČ DPH: SK1045233651, registrácia na živnostenskom odbore Obvodného úradu v Bratislave - číslo živnostenského registra: 103-18620 (ďalej tiež "Správca"), je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje (ďalej aj "údaje") Správca spracováva o fyzických osobách pri návštevách internetových stránok Drevotrieska.com. Ďalej je v Zásadách uvedené, na aké účely a ako dlho tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať a aj informácie o tom, aké práva fyzickým osobám náležia v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov.

Tieto Zásady sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( ďalej aj "Nariadenie" alebo "GDPR") na účely zabezpečenia informačnej povinnosti správcu osobných údajov podľa čl. 13 GDPR.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov Drevotrieska.com, užívateľov služieb Drevotrieska.com, záujemcov o tovar Drevotrieska.com a návštevníkov internetových stránok Drevotrieska.com a to vždy v rozsahu ochrany osobných údajov podľa GDPR zodpovedajúcim ich postavenie voči Drevotrieska.com.

1. Kto spracúva Vaše údaje?
Osobné údaje na webovej stránke Drevotrieska.com spracúva Tomáš Horváth - ETHER design, so sídlom Šaldova 9531/9, 831 07 Bratislava - Vajnory, Slovenská republika, IČO: 37500767, IČ DPH: SK1045233651, registrácia na živnostenskom odbore Obvodného úradu v Bratislave - číslo živnostenského registra: 103-18620 (ďalej tiež "Správca" alebo "Drevotrieska.com").
2. Čo je osobný údaj?
Osobný údaj je akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú. Táto sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak možno fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Nakladanie s takýmito údajmi môže byť vzhľadom k právu na súkromie obmedzované, pričom ochrana osobných údajov je upravená GDPR.
3. Ktoré Vaše osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti so záujmom o naše produkty a ich kúpu (napríklad v rámci registrácie, objednávky či udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov a udelením súhlasu so zasielaním informácií o novinkách a akčných ponukách atď.), respektíve pri uzavretí zmluvy o kúpe tovaru. Ide tak o údaje, ktoré nám oznámite pri zakúpení tovaru a služieb:

a. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje. Tieto údaje sú potrebné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy

b. Ďalšie údaje spracované na základe vášho súhlasu, ktorý od Vás získame tým, že používate naše služby

c. Údaje o zakúpenom tovare

4. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?
5. Poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné plnenie povinností Správcu voči zákazníkom zaistiť. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas. Tu používame právny titul plynutia zo zmluvy pre spracovanie osobných údajov./p>

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi.

a. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva Správca s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase údaje, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenie a zasielaním informácií o produktoch, novinkách a akčných ponukách Drevotrieska.com. Ak je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok Drevotrieska.com, sú spoločne s týmito kontakty spracované aj údaje z cookies Drevotrieska.com, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené. Odhlásenie z prijímania zasielanie informácií o novinkách a akčných ponukách je možné vykonať e-mailom drevotrieska@drevotrieska.com.

b. Spracovanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných Drevotrieska.com

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach Drevotrieska.com a to na účely zabezpečenia lepšej prevádzky internetových stránok Drevotrieska.com, vykonávania analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané a na účely internetovej reklamy Drevotrieska.com.

6. Čo sú cookies a aké druhy cookies používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Súbory cookies nám napríklad umožňujú užívateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa, alebo prispôsobiť webové stránky užívateľským preferenciám. Súbory cookies tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových stránkach Drevotrieska.com aj mimo nich - jednoduchšie povedané - na zobrazovanie iba takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho, aby ten bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky).

Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používanie cookies zobraziť náš určitý produkt.

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany Drevotrieska.com.

Ak nechcete tieto cookies ukladať je možné ich používanie zablokovať.

7. Kdo bude mať k vašim osobným údajom prístup?

Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností vyplývajúcich zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Pokiaľ títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté Správcom, majú postavenie spracovateľa osobných údajov a spracúvajú tieto osobné údaje iba v rámci pokynu od Drevotrieska.com a nesmú byť využité inak.

Správca si starostlivo vyberá partnerov, ktorým vaše údaje zveruje a ktorí sú schopní zabezpečiť takú technickú a organizačnú ochranu vašich údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom alebo k ich inému zneužitiu. Ochrana vašich osobných údajov je naša priorita. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú používať poskytnuté údaje na žiadny iný účel, než na aký sme im ich poskytli.

Tretie strany, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom sú: Za určitých, presne definovaných, podmienok sme potom povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii Slovenskej Repuliky, poprípade iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším verejným orgánom.
8. Ako dlho Vaše údaje spracúvame a uchovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívanie našich služieb (tj. trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu počas ďalších 24 mesiacov, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.

Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie Vami objednaných produktov alebo služieb, respektívde pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Kamerové záznamy z priestorov Drevotrieska.com a okolie budov či prevádzok Drevotrieska.com sú uchovávané maximálne po dobu ôsmich dní odo dňa nadobudnutia kamerového záznamu.

9. Na základe čoho môžeme spracúvať Vaše osobné údaje?
Ako už bolo povedané, Vaše osobné údaje môžeme spracúvať jednak na základe Vami udeleného súhlasu, ale ďalej napríklad aj na základe nášho oprávneného záujmu či pre splnenie medzi nami uzavretej zmluvy a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takémuto splnenie nevyhnutné. V neposlednom rade je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Pre aké konkrétne účely vykonávame jednotlivá spracovania Vašich osobných údajov uvádzame vyššie.
10. Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100% zabezpečiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení.

V tejto súvislosti Vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby, pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktorá s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenia. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Na lepšie zabezpečenie Vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi Vaším prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované.

Bez Vašej pomoci a zodpovedného správania však nie sme schopní plne zaistiť bezpečnosť Vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečná heslá a prístupové údaje v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady. Majte prosím vždy na pamäti, že e-maily nemusia byť šifrované. Preto dôrazne odporúčame nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií.

11. Ako a kedy môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?
Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu drevotrieska@drevotrieska.com. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).
12. Ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo keď osobné údaje neposkytnete?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne (pre niektoré služby je však pre sprístupnenie služby poskytnutie niektorých osobných údajov vyžadované, tzn. ak nám ich neposkytnete, nebude Vám umožnené túto službu využívať).

Spracovanie Vašich osobných údajov, často iba v anonymnej podobe, bez toho aby sme boli vôbec schopní Vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožňuje Vám poskytovať naše produkty a tieto neustále zlepšovať a vyvíjať nové. Ak nám Váš súhlas neudelíte, poprípade ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že Vám niektoré naše produkty už nebudeme schopní poskytovať v plnom rozsahu. Nie je však samozrejme Vašou povinnosťou naše služby využívať.

13. Právo na výmaz

Podľa podmienok stanovených v GDPR máte právo na výmaz vašich osobných údajov. Pokiaľ nás požiadate o výmaz, podľa vašej žiadosti odstránime z nášho systému všetky vaše osobné dáta, ktoré o vás uchovávame - osobné dáta, ktoré sú potrebné zo zákona uchovávať napr. na faktúre u nás zachováme.

O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať prostredníctvom kontaktného formulára alebo na e-maile info@drevotrieska.com

14. Aké práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?
Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:
15. Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade aýchkoľvek otázok a pripomienok na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov využite prosím e-mail drevotrieska@drevotrieska.com

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme požadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.

Stránka používa cookies. Pokračovaním prezerania týchto stránok súhlasíš s používaním súborov cookies.

 • ZMENA letná odstávka 2024

  2024-05-26 11:32:25

  Aj toto leto budeme mať odstávku - tentokrát od pondelka 1.7.2024 do piatka 12.7.2024 (včítane). Do odstávky vyrobíme a dodáme všetky objednávky prijaté (včítane zálohovej platby) najneskôr do stredy 19.6.2024. Objednávky prijaté po tomto termíne začneme vybavovať od pondelka 15.7.2024 a to v poradí ich prijatia.

 • Od dnes už aj oblé drevotrieskové dielce

  2024-05-13 12:38:27

  drevotrieskové dielce s vonkajším alebo vnútorným oblúkom? od dnes nie je problém ,)
  pri hrúbke dielca 18 mm je minimálny možný polomer oblúka 50 milimetrov, pri hrúbke dielca 36 mm je minimálny možný polomer oblúka 80 milimetrov. cenu za takto spracované dielce kalkulujeme zatiaľ individuálne.

Archív noviniek >>